اتاق (کانوپی) عقب وانت پراید
اتاق (کانوپی) عقب وانت پراید
بدون شیشه بغل
اتاق (کانوپی) عقب وانت پراید
اتاق (کانوپی) عقب وانت پراید
بدون کنسول قابلیت شیشه دار بودن بغل
اتاق عقب پراید هم سطح
اتاق عقب پراید هم سطح
شیشه بغل ثابت
اتاق (کانوپی) عقب وانت پراید
اتاق (کانوپی) عقب وانت پراید
کنسول دار شیشه بغل ثابت
اتاق (کانوپی) عقب وانت پراید
اتاق (کانوپی) عقب وانت پراید
همسطح کابین جلو
 
 

تهران، خیابان اکباتان، جنب بانک سامان، شماره 95

33903573-33956796-33956797 (9821+)

33904516 (9821+)

ipco@irpartsco.com